Contact

Lewandowski Advocatenkantoor B.V.
Beechavanue 10
1119PT Schiphol Rijk
Tel. +31 (0) 20 227 00 00
Fax +31 (0) 20 227 00 09
info@adwokat.nl
www.adwokat.nl
 
BTW-nummer: NL 8533 27 142 B01
Handelsregister (KvK): 59122404
 

 
Adres in Polen:
ZJPL Znyk, Jaworski, Pietrzyk, Lewandowski Sp. p.
Ul. Koszykowa 69/3                                 
00-667 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 307 55 38
Fax +31 (0) 20 227 00 09
info@adwokat.nl
www.adwokat.nl

Wenst u een afspraak in Warschau te maken, dan verzoeken wij u graag ons eerst te bellen om een afspraak te plannen.


BELANGRIJKE INFORMATIE:

Kantoorklachtenregeling Lewandowski Advocatenkantoor B.V.

Begripsbepalingen
Klacht
Iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een als bedoeld in paragraaf 4 van de advocatenwet.
Klager
De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
Klachtenfunctionaris
De advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
Artikel 1 Toepassingsbereik
Deze kantoorklachtregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Lewandowski advocatenkantoor B.V. en de cliënt.
Lewandowski advocatenkantoor B.V. draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
Artikel 2 de doelstellingen van de klachtenregeling zijn
Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
Medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.
Artikel 3 informatie bij aanvang dienstverlening
Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
Lewandowski advocatenkantoor B.V. heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Rechtbank Amsterdam.
Artikel 4 De interne klachtenprocedure
Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Marcin Lewandowski, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in de gelegenheid en toelichting te geven op de klacht.
Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
De klachtenfunctionaris stelt de klager en degenen over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 5 Geheimhouding en kosteloze klachtenbehandeling
De klachtenfunctionaris degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 6 Verantwoordelijkheden
De bet klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.
Artikel 7 klachtenregistratie
De klachtenfunctionaris registreert de klacht met de daarbij het klachtenonderwerp.
Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede te verbetering van procedures.
Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en te besluitvorming voorgelegd.
 
 

 

 Route beschrijving

Google maps

Plan uw route